ÚvodPro zprostředkovateleJaké jsou výluky?

Jaké jsou výluky?

Kromě standardních výluk, které se týkají pojištění odpovědnosti za škodu obecně (jaderná energie, záření všeho druhu, válečné události, vzpoury, nepokoje, teroristické akty, stávky atd.), má i pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnance z výkonu povolání své specifické výluky.

Některé výluky najdete v pojistných podmínkách všech pojišťoven. Jsou to například škody způsobené:

  • Úmyslně nebo z hrubé nedbalosti
  • Po požití alkoholu nebo jiných omamných látek
  • Schodkem na svěřených hodnotách
  • Poškozením, zničením, pohřešováním, ztrátou, krádeží nebo loupeží svěřených hodnot
  • Převzetím odpovědnosti nad rámec stanovenými předpisy
  • Neuplatněním nebo prodlením s uplatněním práv

Dále jsou výluky, které má většina pojišťoven ve svých pojistných podmínkách zahrnuty ale najdou se pojišťovny, které tyto výluky nemají nebo za připojištění tento rozsah kryjí.

Škody způsobené vyrobením vadného výrobku

U ČSOB Pojišťovny je pojištěním kryto v případě nároku jiné osoby na náhradu škody po zaměstnavateli. Vyloučenu mají škodu, která vznikla pouze zaměstnavateli.

Ostatní pojišťovny mají vyloučeno.

Škody způsobené vadně provedenou prací při montážích, opravách, úpravách a stavebních pracích

Generali Česká pojišťovna kryje v rámci připojištění na sublimit pojistného plnění. U ČSOB Pojišťovny je pojištěním kryto v případě nároku jiné osoby na náhradu škody po zaměstnavateli. Vyloučenu mají škodu, která vznikla pouze zaměstnavateli.

Ostatní pojišťovny mají vyloučeno.

Škody způsobené chybným zaměřením při montážích, opravách, úpravách a stavebních pracích

Tuto výluku neuplatňuje Kooperativa, HVP a ČPP. ČPP však kryje max. do 10 % sjednaného limitu pojistného plnění.

Ostatní pojišťovny mají vyloučeno.

Škody způsobené pochybením při ekonomické nebo nákladové kalkulaci

Tuto výluku neuplatňuje Kooperativa, HVP, PVZP a ČPP. ČPP však kryje max. do 10 % sjednaného limitu pojistného plnění. Pokud je škoda způsobená při účetní, daňové nebo auditorské činnosti je pojištění kryto u pojišťoven ČSOBP, ERGO a GČP. Vyloučeny jsou ale všechny ostatní ekonomické nebo nákladové kalkulace.

Ostatní pojišťovny mají vyloučeno.

Škody způsobené pochybením při objednávce a rezervaci zájezdů a jiných akcí

Tuto výluku neuplatňuje Kooperativa, HVP, Halali a ČPP. ČPP však kryje max. do 10 % sjednaného limitu pojistného plnění. ČSOB Pojišťovna kryje jen vícenáklady, ne škodu na vlastní ceně zájezdů a také se nehradí prodlení a chybné kalkulace.

Ostatní pojišťovny mají vyloučeno.

Škody způsobené pochybením při stanovení ceny, objednávky zboží

Tuto výluku neuplatňuje Kooperativa, HVP a ČPP. ČPP však kryje max. do 10 % sjednaného limitu pojistného plnění. ČSOB Pojišťovna kryje jen chybně vystavené objednávky a škody s ní související; chybná kalkulace ceny krytá není.

Ostatní pojišťovny mají vyloučeno.

Škody způsobené na vozidle převzatém k opravě

Tuto výluku neuplatňuje Kooperativa, ČSOB Pojišťovna a PVZP. GČP v rámci připojištění kryje vadnou manuální práci a chybnou obsluhu (sublimity plnění 10 000 Kč, 20 000 Kč, 40 000 Kč).

Ostatní pojišťovny mají vyloučeno.