ÚvodPro zprostředkovatelePřipojištění

Připojištění

Některé pojišťovny rozšiřují svá pojistná krytí připojištěním příslušného rizika. Tato připojištění pak zvyšují základní cenu pojištění

Ztráta svěřených věcí

Některé pojišťovny mají ztrátu svěřených věcí s definovaným sublimitem pojistného krytí zahrnutou v základním rozsahu krytí, u jiných je možné tuto ztrátu připojistit. Jsou však i pojišťovny, které tuto ztrátu svěřených věcí vůbec nekryjí. A jak se k tomuto riziku staví pojišťovny?

Pojišťovna VZP

Ztráta svěřených věcí je zahrnuta v základním krytí s pevně stanoveným limitem pojistného plnění ve výši 50 000 Kč;

Kooperativa pojišťovna

Ztráta svěřených věcí je zahrnuta v základním krytí s pevně stanoveným limitem pojistného plnění ve výši 30 000 Kč;

ERGO pojišťovna

Pojišťovna umožňuje připojistit ztrátu svěřených věcí na limity pojistného plnění ve výši 25 000 Kč, nebo 50 000 Kč nebo 100 000 Kč; krádež, loupež svěřených věcí je zahrnuta vždy v základním krytí;

Generali Česká Pojišťovna

Pojišťovna umožňuje připojistit ztrátu svěřených věcí na limity pojistného plnění ve výši 10 000 Kč, nebo 20 000 Kč nebo 40 000 Kč;

Česká Podnikatelská Pojišťovna a ČSOB Pojišťovna

Pojištěno je pouze na poškození nebo zničení věcí svěřených; vyloučeno je odcizení krádeží nebo loupeží.

Hasičská vzájemná pojišťovna a Halali pojišťovna

Ztráta svěřených věcí je vyloučena.

Používání služebního vozidla k soukromým účelům

Zaměstnavatel může se zaměstnancem uzavřít dohodu o využívání služebního motorového vozidla i k jeho soukromým účelům. Jedná se zejména o tzv. manažerská vozidla. Způsobí-li pak zaměstnanec zaměstnavateli škodu na tomto vozidle při soukromé jízdě (např. cesta na dovolenou), má zaměstnavatel právo tuto škodu po zaměstnanci vyžadovat. Protože se tento nárok škody neřídí zákoníkem práce, většina pojišťoven nemá tuto krytí této škody zahrnutu v pojistných podmínkách.

Toto rozšířené krytí umožňuje připojistit pouze ČSOB Pojišťovna a ERGO pojišťovna. Halali pojišťovna má toto krytí při sjednání řízení motorového vozidla v základním rozsahu. Limit plnění je omezen výší spoluúčastí havarijního pojištění – maximálně však 30 000 Kč.

Pokuty, penále

V základním krytí mají všechny pojišťovny zahrnuty škody způsobené zaměstnavateli v souvislosti s uložením pokuty nebo penále v souvislosti s výpočtem daní, poplatků, pojistného na veřejné pojištění (zdravotní, sociální apod.) v důsledku jednání pojištěného při účetní činnosti.

Pouze Generali Česká pojišťovna nabízí připojištění pokut a penále, které se vztahuje na škody způsobené zaměstnavateli uložením pokuty nebo penále na základě pravomocného rozhodnutí správního orgánu. Nevztahuje se však na pokuty a penále uložené správním orgánem za přestupky spáchané při provozu na pozemních komunikacích nebo v souvislosti s ním.

Generali Česká pojišťovna připojišťuje pokuty a penále na sublimit pojistného plnění. Tento sublimit je možné sjednat ve výši 10 000 Kč, 20 000 Kč nebo 40 000 Kč.

Co je správní orgán?

  • Správní orgán neúředního typu jako je vláda, zastupitelstvo kraje a zastupitelstvo obce.
  • Správní orgán úředního typu jako je např. Úřad vlády ČR, všechna ministerstva, Český úřad zeměměřický a katastrální, Energetický regulační úřad, Národní bezpečnostní úřad, Úřad průmyslového vlastnictví, atd.

Vadná manuální práce a chybná obsluha

Tímto připojištěním rozšiřuje Generali Česká pojišťovna krytí na škodu způsobenou zaměstnavateli vadnou manuální prací nebo pochybením při výkonu dozoru či dohledu u montáží, oprav, úprav a stavebních prací, a dále způsobenou na věci, případně na díle, na kterém zaměstnanec prováděl objednanou, zadanou či jinak požadovanou činnost, pokud ke škodě došlo proto, že tato činnost byla vadně provedena. Dále se toto krytí vztahuje na škody způsobené chybnou nebo chybně provedenou obsluhou či údržbou, a dále nedodržením předepsané obsluhy, údržby nebo technologického postupu.

Pojištění se však nevztahuje na povinnost nahradit škodu nebo jinou újmu způsobenou v souvislosti s výrobou, jejímž výsledkem je vadný výrobek, a dále způsobenou chybným zaměřením věci.

Generali Česká pojišťovna sjednává toto připojištění na sublimit pojistného plnění ve výši 10 000 Kč, 20 000 Kč nebo 40 000 Kč.

Ostatní pojišťovny mají vadnou manuální práci a chybnou obsluhu vyloučenu.

Přeprava, včetně nakládky a vykládky

Tímto připojištěním rozšiřuje Generali Česká pojišťovna krytí na škodu způsobenou zaměstnavateli na věcech, které jsou přepravovány dopravním prostředkem nebo pracovním strojem svěřeným zaměstnanci zaměstnavatelem k plnění pracovních úkolů, včetně nakládky a vykládky.

Generali Česká pojišťovna sjednává toto připojištění na sublimit pojistného plnění ve výši 10 000 Kč, 20 000 Kč nebo 40 000 Kč.

Kooperativa a Pojišťovna VZP mají v základním krytí zahrnuty škody způsobené na věcech při přepravě v případě dopravní nehody šetřené policií.

ČSOB Pojišťovna a ERGO pojišťovna mají v základním krytí zahrnuty škody způsobené na věcech při přepravě v případě dopravní nehody šetřené policií, kdy zároveň dojde i k poškození jiných věcí.

Ostatní pojišťovny mají přepravu, včetně nakládky a vykládky vyloučenu.

Řízení – skupina B řidičského oprávnění

Pouze Generali Česká pojišťovna rozlišuje, zda zaměstnanec řídí motorové vozidlo s řidičským oprávněním pro skupinu B a pro ostatní skupiny. Na rozdíl od ostatních pojišťoven Generali Česká pojišťovna řízení motorového vozidla připojišťuje na sublimit pojistného plnění. Tento sublimit je možné sjednat ve výši 50 000 Kč, 70 000 Kč, 100 000 Kč, 130 000 Kč, 150 000 Kč nebo 200 000 Kč.

Řízení – všechny skupiny řidičského oprávnění

Tímto připojištěním rozšiřuje Generali Česká pojišťovna krytí i pro zaměstnance, kteří mají jakoukoliv skupinu řidičského oprávnění. Na rozdíl od ostatních pojišťoven Generali Česká pojišťovna řízení motorového vozidla připojišťuje na sublimit pojistného plnění. Tento sublimit je možné sjednat ve výši 50 000 Kč, 70 000 Kč, 100 000 Kč, 130 000 Kč, 150 000 Kč nebo 200 000 Kč.