ÚvodPro zprostředkovateleCo je pojištění ZamZam?

Co je pojištění ZamZam?

Odpovědnost zaměstnance vůči zaměstnavateli

Zákon č. 262/2006 Sb.

Odpovědnost zaměstnance vůči zaměstnavateli je vymezena zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce. Podle tohoto zákoníku práce je zaměstnanec povinen nahradit zaměstnavateli škodu, kterou mu způsobil porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi. Také je povinen nahradit škodu, kterou způsobil úmyslným jednáním proti dobrým mravům.

Zaměstnanec, který způsobil škodu zaměstnavateli, je povinen nahradit zaměstnavateli skutečnou škodu, a to v penězích, jestliže neodčiní škodu uvedením v předešlý stav.

Byla-li se zaměstnancem uzavřena dohoda o odpovědnosti za svěřené hodnoty, je zaměstnanec povinen uhradit schodek vzniklý na těchto svěřených hodnotách. Za svěřené hodnoty se považuje hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálu nebo jiné hodnoty, které jsou předmětem obratu nebo oběhu, s nimiž má zaměstnanec možnost osobně disponovat po celou dobu, po kterou mu byly svěřeny.

Zaměstnanec je povinen nahradit škodu způsobenou ztrátou věcí, které mu zaměstnavatel svěřil na písemné potvrzení. Za svěřené věci se považují nástroje, ochranné pracovní prostředky a jiné podobné věci.

Zaměstnavatel může požadovat náhradu škody až do výše 4,5 násobku průměrné měsíční hrubé mzdy. Přičemž do průměrné hrubé mzdy se započítávají i odměny. Omezení 4,5 násobku průměrné hrubé mzdy neplatí, byla-li škoda způsobena úmyslně, v opilosti, nebo po užití jiných návykových látek. Zaměstnanec je také povinen nahradit škodu v případě, že ztratí věci, které mu zaměstnavatel svěřil. Byla-li škoda zaměstnancem způsobena úmyslně, může zaměstnavatel požadovat i náhradu ušlého zisku.