ÚvodPro klientyCo je pojištění ZamZam?

Co je pojištění ZamZam?

Odpovědnost zaměstnance vůči zaměstnavateli

Zákon č. 262/2006 Sb.

Vaše odpovědnost jako zaměstnance vůči vašemu zaměstnavateli je vymezena zákonem č. 262/2006 Sb.zákoníkem práce. Podle tohoto zákoníku práce jste povinni nahradit vašemu zaměstnavateli škodu, kterou mu způsobíte porušením vašich povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi. Také jste povinni nahradit svému zaměstnavateli škodu, kterou způsobíte úmyslným jednáním proti dobrým mravům.

Pokud způsobíte škodu svému zaměstnavateli, jste povinni ji mu ji nahradit v penězích, pokud tuto škodu neuvedete v předešlý stav.

Pokud jste se svým zaměstnavatelem uzavřel dohodu o odpovědnosti za svěřené hodnoty, potom jste povinen uhradit schodek vzniklý na těchto svěřených hodnotách. Svěřené hodnoty jsou takové hodnoty, které jsou předmětem obratu nebo oběhu, s nimiž máte možnost osobně disponovat po celou dobu, po kterou vám byly svěřeny. Jsou to například se hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálu nebo jiné podobné hodnoty.

Pokud vám zaměstnavatel svěřil věci (musí to však být písemně potvrzené) a vy tyto svěřené věci ztratíte, jste povinen nahradit škodu způsobenou touto ztrátou věci svému zaměstnavateli. Za svěřené věci se považují například nástroje, ochranné pracovní prostředky a jiné podobné věci.

Zaměstnavatel může po vás požadovat náhradu škody až do výše 4,5 násobku průměrné měsíční hrubé mzdy. Přičemž do průměrné hrubé mzdy se započítávají i vaše odměny. Toto omezení 4,5 násobku průměrné hrubé mzdy však neplatí, pokud jste škodu způsobil úmyslně, v opilosti, nebo po užití jiných návykových látek. V takovém případě má zaměstnavatel nárok na úhradu celé výše škody. Také jste povinen nahradit škodu v případě, že ztratíte věci, které vám zaměstnavatel svěřil. Pokud jste svému zaměstnavateli způsobil škodu úmyslně, může po vás zaměstnavatel požadovat i náhradu ušlého zisku.

Potřebujete poradit? 

VOLEJTE +420 245 003 111

PIŠTE NA INSIA@INSIA.COM